HAVSVATTEN AVSALTNING

Mobile Water Services
HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

MOFI RW300F ® – och SWRO 35C ® –  system

Vårt SWRO 35-system för avsaltning erbjuder en kombination av teknik för antingen yt- eller grundvattenintag, vilket ger den flexibilitet som krävs för att rena vatten med hög salthalt från olika källor.

SWRO 35C® har en RO-skid som kan producera >35m³/ permeat per timme, med en saltavskiljning på >99 %. Matarvatten har normalt en salthalt på  42 000 mg/l. I systemet, monterat i en 40 fots container, ingår en rengöringsstation och dosering.


MOFI RW300F®  är en filtreringsprocess med flera möjliga filtermaterial t.ex. sand. Systemet består av 60 cm-behållare som samverkar automatiskt vid filtrering av råvattnet till SWRO 35C.

More Technologies

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ

LUFTNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA is required.

Any Questions?