FCC Environment

Klient

FCC Environment to jedna z wiodących firm z branży zarządzania wodą i zasobami. Podejście firmy polega na minimalizowaniu ilości odpadów trafiających na składowiska, przekształcając je w cenne zasoby tam, gdzie to możliwe. Firma świadczy szeroki zakres usług, od gromadzenia odpadów gospodarczych i komunalnych przez recykling i przetwarzanie, po wytwarzanie zielonej energii z odpadów. FCC Environment prowadzi składowiska odpadów w celu unieszkodliwiania odpadów, z których nie można uzyskać dalszej wartości.

Kluczowe Informacje

 • Główne wysypisko
 • 40 000 m3 wody deszczowej zanieczyszczonej odciekiem
 • Nie można odprowadzić do rzeki
 • Zbiornik / Laguna magazynowa zapełniona

 

Mobile Water Services firmy Veolia rozwiązuje problemy wodne dla firmy FCC Environment

Potrzeby klienta

Wody deszczowe z terenu składowiska odpadów w FCC w Colsterworth pod Grantham są zbierane w lagunie i badane pod kątem zanieczyszczenia, zanim zostaną bezpiecznie odprowadzone do lokalnej rzeki. Ścieki wytwarzane przez wszystkie składowiska odpadów są zbierane przez cysterny samochodowe i wywożone do miejscowych oczyszczalni ścieków. Najwilgotniejsza zima w historii regionu spowodowała, że zbiornik na wody deszczowe napełnił się. Co gorsza, duże opady generowały więcej ścieków niż zwykle, co spowodowało skażenie zbiornika. W obliczu 40 000 m3 skażonej wody, której nie można było wylać do rzeki, doświadczona menedżer ds. ścieków Lorna Gibbs zadzwoniła do Mobile Water Services firmy Veolia. „Dysponowaliśmy tylko czterema cysternami dziennie, a to by zajęło prawie rok, by opróżnić zbiornik, przy założenia braku deszczu. Musieliśmy zmniejszyć ilość skażonej wody, dlatego też mobilna technologia odwróconej osmozy była najbardziej odpowiednią opcją”.

Rozwiązanie

Technologia odwróconej osmozy firmy Veolia, wraz z filtrami do obróbki wstępnej w celu uzdatnienia zanieczyszczonej wody do jakości pozwalającej na bezpośrednie odprowadzanie do rzeki. Skoncentrowany strumień odrzutów z instalacji odwróconej osmozy był przekazywany do oczyszczalni ścieków, ale objętość została zmniejszona o dwie trzecie, co zmniejszyło ruch cystern, minimalizując wpływ na środowisko i oszczędzając pieniądze w kosztach napełniania.

Opis procesu

Ciągłość pracy każdego cyklu produkcyjnego jest kluczowa. W razie awarii Veolia może postawić w stan gotowości i wysłać tymczasowy system uzdatniania wody w naczepie lub kontenerze. Zwykle może być u Państwa w mniej niż 24 godziny, w zależności od czasu transportu. Spowoduje to zastąpienie lub uzupełnienie istniejącego zakładu uzdatniania wody, a w razie potrzeby inżynier firmy Veolia MWS będzie obsługiwał dostarczone urządzenia. Ponadto firma Veolia MWS oferuje swoim klientom usługę REACT. Jest to kompleksowa ankieta dotycząca Państwa stacji uzdatniania wody w celu opracowania pakietu danych i informacji niezbędnych do szybkiego działania w przypadku nieplanowanego zdarzenia. Jeżeli, w przypadku awarii zaistnieje konieczność wysłania pomocy przez naszą firmę, zapewni to, że niezbędne jednostki mobilne oraz urządzenia, potrzebne do uzyskania określonych parametrów wody, zostaną dostarczone w możliwie najkrótszym czasie.

Dozowanie

 

 • Podchloryn sodu w celu zmniejszenia obciążenia organicznego

 

Wstępna filtracja

 

 • Filtry do usuwania zawieszonych ciał stałych i drobnych cząstek
 • Aby wytworzyć 25 m3/h wody przy <10 μS/cm i <1 mg/l amoniaku azotu

 

Odwrócona osmoza

Korzyści

 • Oczyszczone ścieki spełniają obowiązujące pozwolenia
 • Objętość do tankowania zmniejszona o 60%
 • Zmniejszone oddziaływanie dwutlenku węgla spowodowane mniejszą liczbą przejazdów cystern
 • Znaczne oszczędności w zakresie kosztów transportu i uzdatniania

Wyniki

System firmy Veolia został zainstalowany w styczniu 2013 r. i działał nieprzerwanie od tego czasu, zmniejszając objętość zbiornika o ponad 600 m3/dzień. Bez instalacji mobilnej całe 40 000 m3 skażonej wody deszczowej uznano by za odciek i zostałoby zutylizowane w oczyszczalni ścieków według normalnej stawki. Nawet uwzględniając opłatę za dzierżawę i koszty eksploatacyjne mobilnej stacji uzdatniania wody, oszczędności były znaczne, natomiast wartością dodaną były korzyści ekologiczne wynikające ze zminimalizowania transportu drogowego zanieczyszczonej wody.